閩南語是全球華人的共通語之一,在中國福建本土以及台灣、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓各地的華人社群均有相當數量的使用者,是一種海洋文化的國際語言。它不該是中共對台統戰工具,也不該是台灣國族主義用以強化本身論述、與中國切割的途徑。本站希望把母語的格局放大,而非窄化為本土的。

2011年8月6日 星期六

Hō͘-lâng him-siān ê ang-á-bó͘

Chêng lé-pài X khah tiān-oē lâi pān-kong-thia, kóng i in-uī tāi-seng hù-chîⁿ hō͘ ìn-soat-chhióⁿ, chit-chūn beh lap chhù-soè, só-í siōⁿ-beh seng kā Chan lāu-su theh chîⁿ. Goá thiāⁿ-liáu hàm-hàm kám-tōng, sim-lāi thò͘-toā-khuì siōⁿ kóng : chit-khoán cha-bó phah-sǹg sī kiông-beh choat-chéng--ah. Hoān-sè lín khoàⁿ-liáu bū-sà-sà, m̄-chai goá leh kóng ná-hoè-á. X kap in-ang D lóng-sī goá-ê pêng-iú, nō͘-ê sī lóng ū thâu-lō͘, m̄-koh siu-jip m̄-sī chin-koân, nō͘-ê ang-á-bó soè chi̍t-keng sè-sè-keng-á ê kong-gú. X kap D chó-hoè kuí-á-nî--ah, kin-nî chia kiat-hun, D bô siàⁿ-mih chîⁿ tī-leh, mê-nî koh beh ài tǹg-khí thak Phok-sū-pan, tī lán Tâi-oân siā-hoē, thak bûn-kho͘-ê tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ lâng khoáⁿ bô -ba̍k-tē. X m̄-sī hit-hō͘ chhián-poh ê cha-bó, i chai-iáⁿ, i khoàⁿ-ē-chhut D sī ū lí-siáng ê cha-pō͘, ū chhut-thoat, bô chhut-thoat, m̄-sī iōng siu-ji̍p lâi koat-tēng-ê. X jīn-uī, chi̍t-ê cha-pō͘-lâng ū chì-khì siāng-kài iàu-kín, jî-chhiáⁿ, chhù sī nō͘-ê tâng-sim phah-piàⁿ--ê, tio̍h án-ne hoaⁿ-hí kè hō͘ D.

Chiap-tio̍h X ê tiān-oē, goá chin kám-tōng, in-uī i goān-ì kap D chó-hoè hoāⁿ chit-ê ke, bô kā thàn-chîn chhī-ke ê chek-jīm lóng-chóng sak hō͘ D. Goá put-chí-á kám-khài, chhin-chhiōng chit-khoán cha-bó͘ hiān-chú-sî hoān-sè gia̍h kó-á-teng mā chhoē-bô. Ná goá tuh-tio̍h-ê tō͘ m̄-sī án-ne--ah, che sī siàⁿ-mih sî-tāi--ah? Chit-kú sī pêng-tèng, hō͘-siang ê sî-tāi, lí nā-ē koh ū hit-khoán cha-pō͘ chhī-ke, cha-bó͘ koán-chîⁿ ê koan-liām? Cha-bó koán-chîⁿ, he-sī in-ūi khah-chá ê cha-bó͘ lâng bô siū ná kàu-iok, bô joā-chē châi-tiāu thang thó-thàn, ah chit-chūn lín pē-bó hō lí thak kah chiah-koân, koh khì Bí-kok liû-ha̍k káu-kô-goe̍h, kám kóng lí siū chiah-koân ê kàu-iok, lo̍h-boé

tio̍h-sī hō͘-lâng chhī? Án-ne lí kám bē kám-kak chiok pi-ai--ē?


Tī che chi̍t-ê lâng ê chhit-niû-má-senn, chhiá iû-chāi goá sió-khó͘-á se̍h-se̍h-liām.

沒有留言:

張貼留言